Korte privacy verklaring

   Er is alles aan gedaan om Dating Ouders zodanig te beveiligen dat jouw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Dating Ouders is zo opgezet dat e-mailcontact altijd via het anonieme mailsysteem van Dating Ouders kan verlopen. Persoonlijke gegevens die je bij de registratie verstrekt zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld. Uit veiligheidsoverwegingen logt Dating Ouders het ip-adres van je computeraansluiting. Dating Ouders behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, gegevens over je aansluiting op te vragen. De informatie die je opgeeft kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Deze gegevens onthullen absoluut niets over individuele personen, maar hebben betrekking op gebundelde informatie zoals: hoeveel stellen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, etc. Vragen ten aanzien van het privacy beleid kunnen gesteld worden via het contact formulier Hieronder staat een uitgebreide beschrijving van het privacy beleid de gebruiksvoorwaarden van Dating Ouders.

   Uitgebreide gebruiksvoorwaarden en privacy verklaring

   Lees ook deze gebruiksvoorwaarden voordat je gebruik gaat maken van Dating Ouders

   LET OP: JE MOET MINIMAAL 18 JAAR OUD ZIJN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE. REGISTRATIE, TOEGANG OF GEBRUIK VAN DEZE SITE OF DE INHOUD DOOR EENIEDER VAN ONDER DE 18 JAAR IS TEN STRENGSTE VERBODEN.

   Dating Ouders.nl is een datingservice die voor leden toegankelijk is via Internet en telefoon. Door lid te worden van Dating Ouders accepteert u de gebruiksvoorwaarden van Dating Ouders en gaat u een overeenkomst aan met Dating Ouders. Tijdens de registratie bent u attent gemaakt op deze voorwaarden en heeft u ermee ingestemt de voorwaarden te accepteren.

   1. INTRODUCTIE


   1.1 Dating Ouders is vooralsnog gratis datingservice die op meerdere manieren toegankelijk is voor leden.

   2. Registratie en toegang


   2.1 Om lid te worden van Dating Ouders moet u tenminste 18 jaar zijn en alle verplichte velden van de registratieformulieren invullen.

   2.1.1 Het lidmaatschap van Dating Ouders is persoonlijk en niet overdraagbaar.

   2.1.2 Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt ieder lid over een logincode en wachtwoord. Deze zijn strikt prive en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld. Dating Ouders kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een logincode en/of wachtwoord door een lid.

   2.1.3 In het geval dat een lid deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in tegenspraak is met het doel van deze informatie, behoudt Dating Ouders zich het recht voor om het account van het lid zonder voorafgaande kennisgeving te beeindigen.

   2.1.4 Het lid is als enige aansprakelijk wanneer deze aanmeldingsgegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. Het lid vrijwaart Dating Ouders tegen elke vordering van deze aard. Aangezien Dating Ouders slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is Dating Ouders bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een lid door iemand anders wordt gebruikt. Als het lid redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, dient Dating Ouders onmiddellijk te worden geinformeerd.

   2.1.5 Dating Ouders behoudt zich het recht voor leden te weigeren, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld

   2.1.6 Dating Ouders behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.

   3. Gebruik


   3.1 U zult Dating Ouders niet of op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken') via Dating Ouders; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.

   3.2 Indien u merkt of het vermoeden hebt dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot Dating Ouders dient u zulks binnen vijf werkdagen schriftelijk aan Dating Ouders te melden.

   3.3 U verklaart dat de persoonlijke gegevens van derden, waarover u via Dating Ouders beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via Dating Ouders beschikt. U verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulk-verspreiding van e-mail aan leden of voormalig leden te zullen distribueren.

   3.4 U stemt ermee in niet meer dan drie (3) e-mailberichten binnen 24-uur te sturen naar hetzelfde lid zonder eerst van de geadresseerde antwoord of toestemming te hebben gekregen. Stuurt u meer dan 3 e-mailberichten dan beschouwen we als het lastigvallen van anderen en dat wordt niet getolereerd door Dating Ouders.

   3.5 U zult zich in uw communicatie niet obsceen uitlaten. Dit houdt ook in dat u sensueel taalgebruik toegestaan is, maar op geen enkele wijze suggestieve seksuele uitingen zult bezigen in enige vorm die niet voldoen aan de Nederlandse wetgeving zoals kinderporno of seks met dieren. Dating Ouders kan alle profielen en andere website mogelijkheden controleren, en zal profielen, fora etc. zonnodig wijzigen, weigeren of verwijderen welke niet beantwoorden aan de geest van de service. Dating Ouders is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving, redactionele wijzigingen aan te brengen in oproepen, profielen, afbeeldingen of andere ingezonden documenten.

   3.6 U stemt ermee in dat u zich niet meerdere keren op de service van Dating Ouders in zult schrijven om zo te trachten meerdere profielen aan te maken.

   4. Tarieven


   4.1 Dating Ouders is een gratis dating service. Op termijn kunnen er functies worden toegevoegd die wel onder een betaald lidmaatschap vallen.

   5. Privacy


   5.1 Het privacy beleid zoals hieronder omschreven maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van Dating Ouders. Door inschrijving verklaart u dat u met dit beleid instemt en u eraan te conformeren.

   5.2 Het direct of indirect opnemen van contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, e-mail adressen, ICQ-nummers, of andere persoonlijk herleidbare informatie danwel het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens is niet toegestaan in oproep, profiel of op beeldmateriaal.

   5.3 U verklaart geen foto's van seksuele aard, uw jeugdfoto's, groepsfoto's, foto's van dieren of foto's van andere mensen dan uzelf op Dating Ouders te publiceren. Wel is het toegestaan sensuele foto's te plaatsen waarbij de grens ligt op het vertonen van geslachtsdelen. Dating Ouders behoudt zich het recht voor om foto's, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

   5.4 Dating Ouders kan alle profielen controleren, en zal profielen zonnodig wijzigen of weigeren die ongepaste of obscene uitspraken bevatten. Profielen die gericht zijn op louter seksueel contact, of die niet beantwoorden aan de geest van de service worden verwijderd.

   5.5 U verklaart eerlijke en accurate informatie over uzelf te verschaffen.

   5.5.1 U stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als uw omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen, of bij te werken. Als blijkt dat door u verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behoudt Dating Ouders zich het recht voor uw inschrijving te beeindigen en u verdere toegang tot de site te weigeren.

   5.5.2 U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u op onze site publiceert, als mede uw interacties met andere leden.

   5.5.3 U verklaart dat uw inschrijving bij Dating Ouders strikt door u persoonlijk gebruikt zal worden. Het is anderen niet toegestaan uw inschrijving te gebruiken voor anderen en u mag uw inschrijving of wachtwoord niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.

   5.5.4 U verklaart dat u zich op geen enkele wijze zult voordoen als een ander dan u werkelijk bent. Dat houdt ook in dat u zich niet als een ander lid of een beheerder van Dating Ouders zult voordoen.

   5.5.5. U verklaart Dating Ouders op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciele doelen/doeleinden dan ook.

   5.5.6. U verklaart het gebruik van Datingouders.nl, en plezier van andere leden niet opzettelijk nadelig te beinvloeden of te storen.

   5.5.7. E-mail-berichten die door u aan andere leden worden verstuurd en chatsessies tussen u en een ander lid worden door Dating Ouders als privť-gegevens behandeld. Dating Ouders behoudt zich het recht voor om op klachten van andere leden maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn beschreven in deze gebruiksvoorwaarden.

   5.5.8. Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die u opgeeft zal worden gebruikt voor het zoekproces, dat wil zeggen dat op basis van een profiel dat u aan Dating Ouders opgeeft, gezocht zal worden in de database met alle verzamelde gegevens (waaronder die van u) naar de best passende kandidaat. Een lijst met geselecteerde kandidaten zal worden getoond op het scherm van het zoekend lid. Alle door de kandidaat opgegeven informatie, met uitzondering van directe contactgevens zoals het e-mailadres is op dat moment opvraagbaar door het zoekend lid.

   5.5.9. De informatie die u opgeeft kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Deze gegevens onthullen absoluut niets over individuele personen, maar hebben betrekking op gebundelde informatie zoals: hoeveel stellen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, welke artikelen zijn het meest populair, etc. Deze gegevens kunnen door Dating Ouders beschikbaar worden gesteld aan (commerciele) derden. Bestudering van deze informatie stelt Dating Ouders in staat Dating Ouders steeds meer op de wensen van onze leden aan te passen.

   5.5.10 Dating Ouders is zo opgezet dat e-mailcontact altijd via het anonieme mailsysteem van Dating Ouders kan verlopen. Dating Ouders raad u sterk aan te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat u er zelf zeker van bent dat dit ook daadwerkelijk verantwoord is om te doen.

   5.5.11 Er is alles aan gedaan om Dating Ouders zodanig te beveiligen dat uw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Slechts een beperkt aantal medewerkers van Dating Ouders heeft toegang tot uw gegevens en dan uitsluitend wanneer nodig. Persoonlijke gegevens die u bij de registratie verstrekt anders dan uw oproep, profiel en foto, zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld.

   Uit veiligheidsoverwegingen logt Dating Ouders het ip-adres van uw computeraansluiting. Dating Ouders behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het ip-adres gegevens over u en uw aansluiting te achterhalen.

   6. Intellectueel eigendom


   6.1 U stemt ermee in dat u zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dating Ouders en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze site zult bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto's, profielen van leden, artikelen, adviezen en overige inhoud van onze site.

   6.1.1 De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, tekst op de website(s) van Dating Ouders zijn het intellectuele eigendom van Dating Ouders en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Dating Ouders.

   6.1.2 De gebruiksrechten die door Dating Ouders aan leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor prive- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het lidmaatschap bij Dating Ouders. Al het andere gebruik door leden zonder toestemming van Dating Ouders is strikt verboden.

   6.1.3 Het is leden in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina's van Dating Ouders en de computercodes of elementen waaruit de diensten en de Dating Ouders zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopieren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

   6.1.4 Dating Ouders is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door leden wordt verstrekt, te gebruiken op de website(s) van Dating Ouders. Dit is in het bijzonder van toepassing op het dupliceren en weergeven van inhoud die betrekking heeft op leden op de website(s) van Dating Ouders of een deel daarvan en/of in mailings en nieuwsbrieven van Dating Ouders. Dating Ouders is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de website(s) van Dating Ouders en/of technische vereisten.

   7. Stoppen en beeindiging


   7.1 Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden opgezegd. Als u wilt opzeggen kan dat op eenvoudige wijze via onze website of door contact op te nemen.

   7.2 Dating Ouders is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen en/of de toegang tot Dating Ouders geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien u een of meer van uw verplichtingen jegens Dating Ouders niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Het lidmaatschap kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beeindigd als gevolg van herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel chat/e-mail gedrag, die Dating Ouders via andere leden Dating Ouders bereiken, het achterblijven van betalingen van uw lidmaatschap of pogingen van u om uw lidmaatschap over te dragen. U bent zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat beeindiging zonder u er rekenschap van te geven kan plaatsvinden en u gaat er tevens mee akkoord dat Dating Ouders uw bestanden onmiddellijk verwijderen en u verdere toegang tot Dating Ouders zullen onthouden.

   7.3 Dating Ouders is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen in het geval u een zedenmisdrijf hebt begaan, onder curatele bent gesteld, onder bewind bent gesteld, in aanmerking bent gekomen voor de schuldsanering, danwel het aannemelijk is dat u anderszins niet aan de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen zal voldoen.

   8. Aansprakelijkheid


   8.1 Opinies, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, aanbiedingen of andere informatie die aan u beschikbaar wordt gesteld door of via Dating Ouders zijn en blijven van de oorspronkelijke schrijvers en niet van Dating Ouders, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Deze schrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het geschrevene. Dating Ouders kan de precisie, volledigheid of het nut van deze informatie niet garanderen. Dating Ouders onderschrijft deze niet, neemt deze niet over en is niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die door Dating Ouders op de site is gezet of informatie die door Dating Ouders aan u is overgedragen.

   8.2 Dating Ouders is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van Dating Ouders. Dating Ouders is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van leden of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

   8.3 Het gebruik van Dating Ouders is geen garantie voor het ontmoeten van een geschikte partner. Wanneer de beoogde resultaten van Dating Ouders tegenvallen kan Dating Ouders daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

   8.4 Dating Ouders kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer niet aan de verwachte resultaten voldaan kan worden. Dating Ouders kan niet garanderen dat een inschrijving in een succesvolle relatie resulteert.

   8.5 Dating Ouders kan geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van uw inschrijving.

   8.6 Dating Ouders kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hinderlijk gedrag van derden die u herkennen of enig ander uit het contact tussen leden voortvloeiend ongemak.

   8.7 Dating Ouders kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste verklaringen die door leden zijn gedaan. Het is daarom belangrijk om bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen bij een ontmoeting met een ander lid. Dating Ouders tekent zich vrij van alle aansprakelijkheid voor ontmoetingen op de website van Dating Ouders tussen leden en voor ontmoetingen tussen leden en/of niet-leden als gevolg van het gebruik van deze site en de bijbehorende diensten.

   8.8 Dating Ouders kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinderlijk gedrag van derden die leden blijven achtervolgen.

   8.9 Dating Ouders kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door derden van door uzelf gepubliceerde persoonlijke informatie op de site. Dating Ouders raad u daarom aan om voorzichtig te zijn met het soort informatie dat u over uzelf plaatst en maximaal gebruik te maken van de privacybescherming die Dating Ouders biedt.

   8.10 Dating Ouders kan niet garanderen dat Dating Ouders foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. Dating Ouders kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade van leden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van Dating Ouders jegens leden, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van Dating Ouders. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat Dating Ouders voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van 100 euro.

   8.11 Dating Ouders aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de leden die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van Dating Ouders.

   8.12 Dating Ouders kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is Dating Ouders gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze leden.

   8.13 U vrijwaart Dating Ouders voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door leden en/of onvoldoende naleving door leden van enige verplichting jegens Dating Ouders al of niet voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden.

   8.14 Dating Ouders kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming welke het gevolg is van omstandigheden die Dating Ouders niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder Dating Ouders personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan Dating Ouders levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Dating Ouders op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert.

   8.15 Wanneer Dating Ouders wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan een maand achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel Dating Ouders als u bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

   8.16 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van Dating Ouders jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van u zullen steeds voor rekening en risico van u zijn.

   8.17 Dating Ouders kan niet garanderen dat de dienstverlening niet zal worden onderbroken door storingen. Dating Ouders spant zich in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen.

   8.18 Dating Ouders kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verspreiding van enige met virus geinfecteerde informatie.

   8.19 Dating Ouders kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van leden verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

   8.20 Vragen ten aanzien van het privacy beleid en of deze gebruiksvoorwaarden kunnen gericht worden aan Dating Ouders via het contact formulier

   9. Tot slot


   9.1 Wanneer Dating Ouders wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen u en Dating Ouders bestaan over op deze andere rechtspersoon.

   9.2 Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

   9.3 Op betrekkingen tussen u en Dating Ouders is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen u en Dating Ouders worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Dordrecht; dan wel, ter keuze van Dating Ouders, bij de bevoegde rechter van uw woonplaats.